چهار گنج الهی ...

رسول خدا (ص) :

 خداوند چهارچیز را در چهار چیز قرار داده است :

1. برکت علم را در احترام به استاد

 2. بقای ایمان را در تعظیم خدا به وسیله انجام بی چون چرای اوامر او

3. لذت و برکت زندگی را در نیکی به پدر و مادر

 4. و آزادی از جهنم را در آزار ندادن مردم

 نصایح صفحه 230


/ 0 نظر / 15 بازدید