رحمت بی پایان


 

شیطان به خداوند گفت:

چگونه است که بندگانت تو را دوست می دارند و تورا نا فرمانی می کنند درحالی که با من دشمن اند ولی از من اطاعت میکنند؟! خطاب رسید که ایابلیس به واسطه همان دوستی که به من دارند ودشمنی که با تو دارند ازنافرمانی های آنان در خواهم گذشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید