امیدبخش ترین آیه قرآن کدام آیه است ؟

حضرت على(علیه السلام )روزى رو به سوى مردم کرد و فرمود: به نظر شما امیدبخش ترین آیه قرآن کدام آیه است ؟ بعضى گفتند آیه :"ان الله لا یغفر انیشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء"(خداوند هرگز شرک را نمى بخشد و پائینتر از آن را براى هر کس که بخواهد مى بخشد(سوره نساء آیه ۴۸ )

 

 امام فرمود: خوب است ، ولى آنچه من میخواهم نیست ، بعضى گفتند آیه"و من یعملسوء او یظلم نفسه ثم یستغفرالله یجد الله غفورا رحیما" (هر کس عمل زشتىانجام دهد یا بر خویشتن ستم کند و سپس از خدا آمرزش بخواهد خدا را غفور ورحیم خواهد یافت( سوره نساء آیه ۱۱۰ )

امام فرمود خوبست ولى آنچه رامى خواهم نیست . بعضى دیگر گفتند آیه "قل یا عبادى الذین اسرفوا علىانفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هوالغفورالرحیم"(اى بندگان من که دراثر گناه،بر خویشتن زیاده روی کردهاید،ازرحمت خدا مایوس نشوید در حقیقت‏خدا همه گناهان را مى‏آمرزد که اوخود آمرزنده مهربان است(سوره زمرآیه۵۳ )

امام فرمود خوبست اما آنچهمى خواهم نیست ! بعضى دیگر گفتند آیه "و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموانفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الاالله"(پرهیزکاران کسانى هستند که هنگامى که کار زشتى انجام مى دهند یا بهخود ستم مى کنند به یاد خدا مى افتند، از گناهان خویش آمرزش مى طلبند و چهکسى است جز خدا که گناهان را بیامرزد( سوره آل عمران آیه۱۳۵ )

باز امامفرمود خوبست ولى آنچه مى خواهم نیست . در این هنگام مردم از هر طرف به سوىامام متوجه شدند و همهمه کردند فرمود: چه خبر است اى مسلمانان ؟ عرضکردند: به خدا سوگند ما آیه دیگرى در این زمینه سراغ نداریم . امام فرموداز حبیب خودم رسول خدا شنیدم که فرمود:

امید بخش ترین آیه قرآن این آیهاست: "واقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئاتذلک ذکرى للذاکرین (نماز را در قبل و بعد از ظهر و بخشی از شب به پادار کهخوبی ها بدی ها را نابود میکند . این تذکری است برای آنان که اهل تذکرند(سوره هود آیه ۱۱4 )

و فرمود: اى على! آن خدایى که مرا به حق مبعوثکرده و بشیر و نذیرم قرار داده یکى از شما که برمى‏خیزد براى وضو گرفتن،گناهانش از جوارحش مى‏ریزد، و وقتى به روى خود و به قلب خود متوجه خدامى‏شود از نمازش کنار نمى‏رود مگر آنکه از گناهانش چیزى نمى‏ماند، و مانندروزى که متولد شده پاک مى‏شود، و اگر بین هر دو نماز گناهى بکند نماز بعدىپاکش می‏کند، آن گاه نمازهاى پنجگانه را شمرد .

بعد فرمود: یا على جزاین نیست که نمازهاى پنجگانه براى امت من حکم نهر جارى را دارد که در خانهآنها واقع باشد، حال چگونه است وضع کسى که بدنش آلودگى داشته باشد، و خودرا روزى پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهاى پنجگانه هم به خدا سوگند براىامت من همین حکم را دارد

/ 0 نظر / 8 بازدید